Štatút

Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax

Súťaž KomPrax    

Štatút súťaže

 

Základné ustanovenia

Štatút súťaže vydáva IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (ďalej len „IUVENTA“) so sídlom na Búdkovej ulici 2 v Bratislave, pre zabezpečenie súťaže KomPrax (ďalej len „SKP“). Štatút súťaže je vypracovaný v súlade s projektom KomPrax – Kompetencie pre prax (ďalej len „KomPrax“), ktorý na základe Zmluvy  číslo: 26120130011 IUVENTA realizuje. Vyhlasovateľom SKP je IUVENTA. 

Čl. 1 Charakteristika súťaže

1.1 SKP je dobrovoľnou činnosťou mladých ľudí vo veku 15 až 30 rokov. SKP sa organizuje  jednorázovo ako postupová súťaž a má celoslovenskú pôsobnosť. 

1.2 Cieľom SKP je cez tvorivé práce mladých ľudí poukázať na prínos neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Poslaním SKP je: 

 • podpora spoločenského uznania neformálneho vzdelávania v práci s mládežou;
 • podpora záujmu médií o prínos neformálneho vzdelávania v práci s mládežou;
 • popularizácia a osveta neformálneho vzdelávania, vzbudenie záujmu verejnosti (laickej i odbornej) o túto oblasť;
 • podpora záujmu mládeže o neformálne vzdelávanie;
 • podpora aktívnej účasti mladých ľudí na spoločenskom uznaní neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.

Čl. 2 Podmienky účasti v súťaži

2.1 SKP je určená mladým ľuďom, ktorí majú osobnú skúsenosť s neformálnym vzdelávaním v práci s mládežou. Podmienkou pre účasť v SKP je dosiahnutie veku minimálne 15 rokov, maximálne 30 rokov, najneskôr k 31.08.2014. Do súťaže sa môžu zapojiť občania Slovenskej republiky (ďalej len „SR“)  ale aj cudzinci, ktorí majú prechodné bydlisko na území SR.

2.2 Práce môžu mať charakter individuálnych príspevkov alebo kolektívnych prác. V prípade autorského kolektívu bude prácu zastupovať súťažiaci, ktorý prihlásil príspevok do súťaže.

2.3 SKP je organizovaná ako postupová súťaž pozostávajúca z krajských kôl a národného kola. Podmienkou postupu do národného kola je víťazstvo v krajskom kole. 

Čl. 3 Kritériá pre súťažné práce v jednotlivých kategóriách

3.1 SKP sa vyhlasuje v troch kategóriách: literárne práce, výtvarné práce, multimediálne práce. Hlavným kritériom je propagácia myšlienky prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. 

3.2  Kritériá pre literárne práce: 
 • text je napísaný v slovenskom jazyku;
 • maximálny rozsah je jedna normostrana A4 (t.j. 1800 znakov textu vrátane medzier);  
 • literárnou prácou pre účely SKP sa myslí: poézia, haiku, blog, fejtón, alebo esej napísaná ako originálne dielo autora;
 • budú označené menom autora (vo forme „meno a priezvisko“);
 • budú zaslané a doručené v printovej podobe ku dňu uzávierky na adresu vyhlasovateľa.
3.3  Kritériá pre výtvarné práce:
 • maximálny rozsah je veľkosť formátu A3;
 • výtvarnými prácami pre účely SKP sa myslí originálne dielo vytvorené jednou z nasledujúcich techník: kresba, maľba, koláž, plagát, fotografia, fotografický príbeh, komiks (obrázkový príbeh), alebo grafity;
 • budú označené menom autora (vo forme „meno a priezvisko“);         budú zaslané a doručené ku dňu uzávierky na adresu vyhlasovateľa.
3.4 Kritériá pre multimediálne práce:
 • maximálny rozsah práce sú 2 minúty;
 • multimediálnou prácou pre účely SKP sa myslí originálne dielo ako krátke video, spot, pieseň alebo animovaná tvorba;
 • budú označené menom autora (vo forme „meno a priezvisko“);
 • budú zaslané na CD - nosiči a doručené ku dňu uzávierky na adresu vyhlasovateľa.

3.5 Práca, ktorú nebude možné zaradiť do jednej z vyššie uvedenej kategórie, nebude do  súťaže zaradená.

3.6  Formálne kritériá pre zaradenie práce do súťaže:

 • IUVENTA považuje súťažiaceho, ktorý je autorom práce za vlastníka autorských práv k tejto práci. Práca musí byť zaslaná spolu so správne vyplnenou a podpísanou prihláškou. Práca  bez prihlášky nebude do súťaže zaradená. 
 • V prípade, že súťažiaci nie je podľa vnútroštátnych právnych predpisov plnoletý alebo je v starostlivosti zákonného zástupcu a nedoručí IUVENTA podpísaný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu do dňa uzavretia súťaže, má IUVENTA právo vyradiť súťažiaceho  zo súťaže.
 • Práca musí byť označená menom autora.
 • Jeden účastník môže do súťaže zaslať maximálne jednu prácu v jednej kategórii.
 • Práca bude do zaradená do krajského kola na základe nasledujúcich dvoch kritérií:
  • práca spĺňa obsahové aj formálne kritériá;
  • práca bude zaradená do krajského kola podľa miesta trvalého bydliska súťažiaceho, a to podľa platného územného členenia SR do jedného z nasledujúcich krajov: bratislavský, trnavský, trenčiansky, nitriansky, žilinský, banskobystrický, prešovský alebo košický. V prípade ak súťažiaci je cudzincom žijúcim na Slovensku, kraj je určený podľa miesta prechodného bydliska. 
 • Práca musí byť do doručená na adresu vyhlasovateľa najneskôr ku dňu uzávierky,  do 31.januára 2014. 

3.7 IUVENTA si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže a odstrániť akúkoľvek súťažnú prácu, ktorá nespĺňa nasledujúce požiadavky:

Súťažiaci v súvislosti s každou prácou, ktorú zaslal do súťaže, vyhlasuje, že:

a) je oprávnený prihlásiť prácu do súťaže;

b) práca nemá protiprávny, výhražný, falošný, zavádzajúci, urážlivý, obťažujúci, hanlivý, vulgárny, obscénny, poburujúci, škandalózny, pornografický alebo znevažujúci obsah;

c) práca neobsahuje materiál, ktorý by mohol predstavovať trestný čin alebo k nemu nabádať, dávať podnet k vzniku občianskoprávnej zodpovednosti alebo inak porušovať zákon;

d) práca neporušuje autorské práva, ochranné známky, zmluvné práva alebo iné práva duševného vlastníctva tretej osoby alebo subjektu a neporušuje právo na ochranu súkromia.

Práca zároveň nesmie obsahovať:

a)  ochranné známky, ktoré sú vlastníctvom tretích osôb;

b) materiál podliehajúci autorským právam vo vlastníctve tretích osôb (vrátane filmových dialógov alebo hudobných skladieb);

c)  mená, podobizne alebo iné charakteristické znaky žijúcich alebo zosnulých známych osobností alebo iných verejne známych osôb. 

3.8 Súťažiaci sa zaväzuje, že v plnej výške odškodní IUVENTA, ak v dôsledku nedodržania uvedených podmienok bude musieť uhradiť honoráre, licenčné poplatky alebo akékoľvek iné finančné sumy.          

Čl. 4 Harmonogram súťaže, súťažné kolá, riadenie a organizačné zabezpečenie súťaže 

4.1  SKP prebieha v dvoch kolách, v krajskom a národnom. Krajského kola sa zúčastňujú všetci mladí ľudia, ktorí prejavia záujem o účasť v SKP a splnia formálne a obsahové podmienky súťaže. Do národného kola postupujú 3 najlepšie práce z každého kraja v každej kategórii.

4.2  Termíny jednotlivých súťažných kôl sú spoločné pre celú SR a budú vyhlásené na webovej stránke www.komprax.sk.

Predbežný harmonogram jednotlivých aktivít:   

Aktivita    Od Do
Prihlasovanie a zasielanie prác    01.10.2013 14.02.2014
Spracovanie prihlášok  a prípadný predvýber prác do krajského kola    14.02.2014 28.02.2014
Hlasovanie na internete – krajské kolo
   03.03.2014 31.03.2014

Vyhodnotenie výsledkov krajského kola, vyhlásenie víťazov krajských kôl, príprava národného kola

   01.04.2014

30.04.2014

Národné kolo    01.05.2014 31.05.2014

Vyhlásenie výsledkov národného kola  a odovzdanie cien víťazom

   01.06.2014

30.06.2014

  

Krajské kolo

4.3 Organizovanie krajského kola SKP zabezpečuje odborný riešiteľ kampane „Uznanie“ (ďalej len „OR“).

4.4 OR zozbiera práce z regiónov a kontroluje formálne aj obsahové kritériá pre zaradenie do súťaže.

4.5 V každej kategórii z každého kraja sa maximálne 10 prác zverejní na internetovej stránke www.komprax.sk. V prípade, že sa prihlási v jednej kategórii z jedného kraja viac ako 10 prác, tak tieto prejdú predvýberom. Kritérium bude kvalita práce, ktorú posúdi minimálne 3-členná komisia, vymenovaná vyhlasovateľom súťaže. V prípade, ak bude v kraji v jednej kategórii prihlásených menej ako 10 prác, tak všetky práce, ktoré splnia formálne a obsahové kritériá budú zverejnené na internetovej stránke www.komprax.sk.

4.6 Z prác umiestnených na webovej stránke www.komprax.sk budú následne prostredníctvom hlasovania na internete vybrané 3 najlepšie práce z každého kraja, v každej kategórii 1 a do národného kola postúpi 24 prác.

Národné kolo

4.7 Národné kolo sa koná pre súťažiacich, ktorých práce sa umiestnili v regionálnych kolách na 1. mieste v príslušnej kategórii.

4.8 Národné kolo SKP zabezpečuje po odbornej a obsahovej stránke 5-členná národná komisia (ďalej len „NK“) - odborníci pre oblasť neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, odborníci na PR (public relation - vzťahy s verejnosťou) a zástupca médií. Po organizačnej stránke zabezpečuje národné kolo OR. 4.9 Vyhlasovateľ vymenúva NK, ktorá posudzuje 24 súťažných prác vybraných na základe hlasovania cez internet. NK hodnotí kvalitu prác súťažiacich podľa vopred stanovených a zverejnených kritérií hodnotenia (viď čl.3). NK zabezpečuje objektívnosť a adekvátnosť posúdenia súťažných prác. Členstvo v NK SKP je dobrovoľné a nezastupiteľné.

4.10 NK vyhlási tri najlepšie práce (v každej kategórii prvé miesto), ktorých autori sa stávajú víťazmi SKP.

Víťazi budú informovaní telefonicky alebo e-mailom.

4.11 Rozhodnutie NK a vyhlasovateľa je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.

4.12 OR na základe rozhodnutia NK vyhlási víťazné práce a zabezpečí zverejnenie zoznamu víťazov na webovej stránke www.komprax.sk a ďalšiu propagáciu víťazných prác.

4.13 Súčasťou vyhodnotenia národného kola je aj odovzdanie cien víťazom. Ceny víťazom udelí vyhlasovateľ.

4.14 Súťažné práce archivuje vyhlasovateľ po dobu desiatich rokov.

4.15 Vyhlasovateľ spracuje a zverejní záverečnú správu o priebehu súťaže na internete.                       

Čl. 5 Práva a povinnosti súťažiacich

5.1 Tento štatút súťaže zachováva rodovú rovnosť a v slove „súťažiaci“ rešpektuje aj súťažiacu.

5.2 Súťažiaci účasťou v súťaži potvrdzuje svoj súhlas s týmto štatútom súťaže.           

5.3 Súťažiaci je zaradený do kategórie, ktorá zodpovedá typu jeho práce a kraja podľa miesta trvalého bydliska. V prípade, ak súťažiaci je cudzincom žijúcim na území SR, kraj je určený podľa miesta prechodného bydliska. 

5.4 Zapojením sa do súťaže súťažiaci udeľuje povolenie vyhlasovateľovi spracovať osobné údaje. Všetky osobné údaje budú uchovávané tak, aby sa zabezpečila ich dôvernosť a bezpečnosť a budú použité len na účely tejto súťaže.

5.5 Súťažiaci sú povinní riadiť sa štatútom SKP, akceptovať pravidlá, podmienky a kritériá, rešpektovať rozhodnutia NK SKP a riadiť sa ďalšími pokynmi vyhlasovateľa.

5.6 Práce sa nevracajú autorom, slúžia na propagáciu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, ako aj projektu KomPrax, doma i v zahraničí. Súťažiaci si je vedomý toho, že IUVENTA môže použiť jeho práce na propagáciu tejto súťaže. Súťažiaci súhlasí s účasťou na súvisiacej propagácii a s použitím svojho mena na účely reklamy, propagácie a inzercie bez akejkoľvek náhrady. Súťažiaci týmto udeľuje vyhlasovateľovi licenciu pre každú prácu. Licencia je celosvetovo platná počas troch rokov a práca môže byť použitá vo všetkých médiách a na akékoľvek účely spojené s propagáciou činnosti vyhlasovateľa: a) vyhodnotenia súťaže;

b) publikovania na webovej stránke, v časopise, televízii a pod.;

c) publikovanie v rôznych materiáloch, ktoré sú zamerané na propagáciu súťaže;

d) sublicencie práce pre tlač s cieľom ďalšej reprodukcie na účely súťaže;

e) umožnenie zobrazenia práce pre návštevníkov webovej lokality na obrazovke počítača alebo mobilného telefónu a uloženia stránok z tejto webovej lokality v elektronickej podobe na disku alebo mobilnom telefóne (nie však na serveri alebo inom zariadení na uloženie údajov pripojenom na sieť), a to len na osobné a nekomerčné použitie.

5.7 Každú prácu, ktorú vyhlasovateľ použije, musí sprevádzať meno autora.

5.8 Ceny určené finalistom a víťazom nemožno nahradiť finančnou výhrou alebo inými rovnocennými cenami.

Čl. 6 Finančné zabezpečenie súťaže

6.1 Všetky kolá súťaže finančne zabezpečuje IUVENTA, prostredníctvom finančných prostriedkov získaných na projekt KomPrax z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“). 

6.2 Nad rámec finančných prostriedkov pridelených z ESF sa na finančnom a materiálnom zabezpečení SKP môžu podieľať aj spolupracujúce organizácie a sponzori.

Čl. 7 Záverečné ustanovenia

7.1 Štatút súťaže SKP nadobúda účinnosť od 1. októbra 2013.