O súťaži

Máš od 15 do 30 rokov?

Zažil si už niečo cez neformálne vzdelávanie v KomPraxe alebo aj mimo neho?

Máš skúsenosť s mimoškolskou činnosťou?

Daj nám o tom vedieť!

Ak rozmýšľaš nad tým, čo presne znamená neformálne vzdelávanie, prečítaj si o tom tu.

Súťažiť môžeš v 3 kategóriách:

  • literárne práce;
  • výtvarné práce;
  • multimediálne práce.

Práca musí byť doručená spolu s vyplnenou prihláškou na adresu:

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Mgr. Radka Štaffová
Búdková 2
SK-811 04 Bratislava 1

heslo: „SÚŤAŽ KomPrax“

Najneskôr do piatku 14. februára 2014!


Cieľom súťaže je:

  • podpora spoločenského uznania neformálneho vzdelávania v práci s mládežou;
  • podpora záujmu médií o prínos neformálneho vzdelávania v práci s mládežou;
  • popularizácia neformálneho vzdelávania a osveta o neformálnom vzdelávaní, vzbudenie záujmu verejnosti (laickej i odbornej) o túto oblasť;
  • podpora záujmu mládeže o neformálne vzdelávanie;
  • podpora aktívnej účasti mladých ľudí na spoločenskom uznaní neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.


Jeden účastník môže do súťaže zaslať maximálne jednu prácu v jednej kategórii.

Všetky kolá súťaže finančne zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, prostredníctvom finančných prostriedkov získaných na projekt KomPrax z Európskeho sociálneho fondu.