O projekte KomPrax

Národný projekt KomPrax – Kompetencie pre prax realizuje od 3.1.2011 IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a je zameraný na podporu kvality práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Neformálne vzdelávanie dopĺňa formálne vzdelávanie, ktoré prebieha vo formálnom vyučovacom procese, a pôsobí najmä na rozvoj zručností, schopností a postojov.

Projekt KomPrax je podporený z Európskeho sociálneho fondu, Operačný program Vzdelávanie, Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov, opatrenie 2.1. – Podpora ďalšieho vzdelávania celkovou výškou 6 860 956,28 €.

Prínos projektu

Národný projekt prostredníctvom neformálneho vzdelávania umožňuje mladým aktívnym ľuďom nadobudnúť kompetencie dôležité pre ich budúceho zamestnávateľa ako aj pre ich život v spoločnosti. Umožňuje im prevziať zodpovednosť za prostredie v ktorom žijú, reagovať na potreby vo svojom okolí, zorganizovať malý projekt a vďaka tomu si overiť svoje kompetencie aj v praxi. Vďaka pozitívnej skúsenosti zároveň národný projekt motivuje mladých ľudí ďalej na sebe pracovať a tým si rozvíjať najmä sociálno-osobnostné zručnosti (tzv. soft-skills), ktoré sú kľúčové pre úspešné uplatnenie sa v praxi.

Súčasťou projektu je aj budovanie partnerstiev so zamestnávateľmi a inštitúciami formálneho vzdelávania, ktoré vytvoria platformu na spoluprácu medzi jednotlivými organizáciami a inštitúciami a prispejú k uznávaniu prínosu neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou.

Stručný popis projektu

Aktivity projektu sú rozdelené do dvoch hlavných častí, ktoré sa navzájom podporujú a vytvárajú logický celok. Na jednej strane sú aktivity zamerané na vzdelávanie (teda získavanie a posilňovanie kompetencií) mladých ľudí ako aj tých, ktorí s mladými ľuďmi pracujú a tým im umožňujú svoje kompetencie ďalej rozvíjať. Každé vzdelávanie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a skladá sa z minimálne dvoch víkendových školení. Ich súčasťou je aj príprava, realizácia a vyhodnotenie malého projektu v čase medzi samotnými víkendovými školeniami. Na realizáciu malého projektu získava každý mladý človek finančný príspevok do výšky 200€ na základe ním vypracovaného malého projektového zámeru. Malý projekt je teda prostriedkom, cez ktorý mladí ľudia získavajú a overujú si svoje kompetencie v oblasti komunikácie, prezentácie, tímovej spolupráce, finančnej gramotnosti, projektového myslenia a i.

schema-projekt_komprax 

Na strane druhej sú aktivity zamerané na podporu uznania prínosu neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou. Aktivity sú zamerané na zástupcov zamestnávateľov, inštitúcií formálneho vzdelávania ako aj samotných mladých ľudí. Mladí ľudia získavajú argumenty, prečo má význam zapojiť sa aj do neformálneho vzdelávania a čo tým môžu získať do svojho osobného a profesionálneho života. Zástupcovia zamestnávateľov a inštitúcií formálneho vzdelávania majú možnosť oboznámiť sa s princípmi neformálneho vzdelávania a s tým, ako by z neho mohli získať úžitok.

Projekt prepája obe časti aktivít cez dostupnú databázu účastníkov vzdelávaní s popisom úrovne kompetencií, ktoré účasťou na vzdelávacích projektoch získali. Účastník sa bude môcť sám rozhodnúť, komu tieto informácie sprístupní a komu chce prezentovať nadobudnuté kompetencie. Zamestnávatelia a inštitúcie formálneho vzdelávania vďaka tomu získajú jednoduchý nástroj, ako si overiť, aké kompetencie mladý človek dosiahol.

Východiská projektu

Zámerom projektu je umožniť mladým ľuďom nadobudnúť také kompetencie, ktoré im nedokáže poskytnúť prostredie školy v dostatočnej miere a potrebujú ich pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce a v oblasti práce s mládežou. Legislatívny základ pre projekt poskytuje koncepcia Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR na roky 2008 – 2013 (pdf)  a Zákon 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou, ktorý jasne definuje osoby aktívne pôsobiace v oblasti práce s mládežou od tých najmladších (mladí vedúci  vo veku 15-17 rokov, ako aktívni mladí ľudia, ktorí pôsobia vo svojom okolí) až po tých, ktorí s mládežou pracujú a teda jej umožňujú získavať kompetencie pre prax (mládežnícki vedúci ako dobrovoľníci a pracovníci s mládežou ako profesionáli).

Zhrnutie

Spoločnosť vďaka projektu získa mladých sebavedomých ľudí s rozvinutými kľúčovými kompetenciami - aktívnych občanov a prínosných zamestnancov alebo budúcich zamestnávateľov. Uznávanie neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou navyše prispeje k jeho začleneniu medzi štandardné spôsoby vzdelávania sa a tak ku komplexnému rozvoju mladých ľudí s ohľadom na prípravu do profesionálneho života.